Prawo cywilne

Pomoc prawna Kancelarii w zakresie prawa cywilnego polega przede wszystkim na reprezentacji przed sądem i prowadzeniu spraw:

  • o zapłatę należności
  • o odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
  • o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć osoby najbliższej)
  • z tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń konsumenckich
  • z zakresu prawa rzeczowego (w tym o zasiedzenie, naruszenie posiadania, zniesienie współwłasności itp.)
  • w zakresie postępowania egzekucyjnego oraz zabezpieczającego

 

Ponadto Kancelaria podejmie się:

  • negocjowania, sporządzenia, opiniowania umów cywilno-prawnych
  • analizy postanowień umownych pod kątem możliwości zagrożenia interesów Klienta