Regulamin

I. Ogólne warunki

1. Niniejszy regulamin udzielania porad prawnych za pośrednictwem Platformy porad prawnych on-line (zwany dalej ,,Regulaminem”) określa zasady udzielenia porad prawnych na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z wykorzystaniem Internetu i środków porozumiewania się na odległość przez Kancelarię Radcy Prawnego Radca Prawny Julita Nowak, ul. Lawendowy Zakątek 10/1, 05-500 Łoziska, NIP: 796-245-53-80 (zwanej dalej: ,,Kancelarią”).

2. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).

3. Kancelaria za pośrednictwem Internetu i Platformy porad prawnych on-line (zwanej dalej: ,,Platformą”) świadczy w szczególności następujące usługi prawne:

a. udziela porad prawnych,

b. przygotowuje opinie i analizy prawne,

c. przygotowuje projekty pism procesowych, urzędowych oraz umów.

4. Usługi prawne wskazane w ust. 3 są świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w zakresie każdej dziedziny prawa, w szczególności wskazanej w zakładce ,,Zakres usług” na stronie internetowej Kancelarii.

5. Kancelaria ma prawo odmowy udzielenia porady prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy jej uzyskanie mogłoby spowodować naruszenie prawa. O okoliczności tej Klient zostaje niezwłocznie poinformowany przez Kancelarię.

6. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy spowodowane nagłymi wypadkami bądź konserwacją strony internetowej.

 

II. Świadczenie pomocy prawnej

1. W celu skorzystania z pomocy prawnej za pośrednictwem Platformy, Klient wypełnia formularz dostępny na stronie internetowej Kancelarii w zakładce Platforma porad prawnych on-line, podając dane umożliwiające skontaktowanie się z Klientem (nr telefonu i/lub adres e-mail) oraz opisując zagadnienie prawne będące przedmiotem zlecenia, ze wskazaniem wszystkich istotnych okoliczności faktycznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia.

2. Poprzez opcję ,,Dodaj plik” Klient ma możliwość załączyć skany dokumentów, pism i fotografii, które mogą okazać się przydatne do dokonania szczegółowej analizy sprawy i prawidłowego wykonania zlecenia.   

3. Skierowanie na adres Kancelarii zapytania prawnego jest bezpłatne do chwili ustalenia przez Strony istotnych warunków wykonania usługi prawnej, która ma być przedmiotem zlecenia.

4. Po przekazaniu zapytania prawnego Kancelaria, niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 48 godzin od otrzymania zapytania za pośrednictwem Platformy, dokona wyceny usługi prawnej będącej przedmiotem zapytania i informację w tym zakresie dotyczącą wysokości wynagrodzenia za wykonanie usługi przekaże Klientowi. Klient zostanie jednocześnie poinformowany o proponowanym terminie wykonania usługi.

5. Ceny poszczególnych usług są ustalane indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz nakładu czasu koniecznego do przeanalizowania i rozpatrzenia sprawy.  

6. Po zaakceptowaniu warunków w zakresie ceny usługi oraz terminu jej realizacji, Klient dokonuje zapłaty ustalonej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii. Termin wykonania usługi liczony jest od dnia zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Kancelarii, z którym to dniem Kancelaria przystępuje do realizacji zlecenia.

7. W sytuacji, gdy istnieje taka potrzeba (zwłaszcza podczas sporządzania pism) Kancelaria kontaktuje się z Klientem telefonicznie bądź w inny ustalony z Klientem sposób z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji niezbędnych do udzielenia porady, sporządzenia pisma lub  opinii prawnej, co może przedłużyć termin udzielenia odpowiedzi, o czym Klient jest informowany w momencie ujawnienia się okoliczności niezbędnych do ustalenia bądź uszczegółowienia. W wymienionym przypadku Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zwłoką Klienta w udzieleniu dodatkowych informacji niezbędnych do świadczenia usługi.

8. Klient ponosi ryzyko omylnego wypełnienia formularza, wskazania nieprawidłowych danych bądź niepełnych informacji dotyczących skierowanego do Kancelarii zapytania. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii udzielonej na podstawie niepełnych danych lub niedokładnie opisanego stanu faktycznego, a także za spóźnione uzupełnienie informacji wymaganych do przygotowania porady, opinii lub sporządzenia pisma, o których mowa w ust. 7.

9. Kancelaria po wykonaniu usługi prawnej zleconej przez Klienta wystawi Klientowi fakturę VAT.

10. Kancelaria zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Klienta w trakcie wykonywania usługi prawnej.

 

III. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Kancelarii.

2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Nowy Regulamin obowiązuje od chwili jego umieszczenia na stronie internetowej Kancelarii  w zakresie zleceń przyjętych do realizacji od dnia jego publikacji.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.